Etikos kodeksas

ICF (Tarptautinės koučingo specialistų federacijos) Etikos kodeksas

Pirma dalis: koučingo apibrėžimas

  • Koučingas: Koučingas – tai partnerystės sudarymas su klientais mąstymą skatinančio ir kūrybinio proceso metu, kuris įkvepia klientus siekti maksimalaus asmeninio ir profesinio potencialo pagerinimo.
  • Profesinis koučingo santykis: Profesinis koučingo santykis atsiranda tuomet, kai koučingas apima dalykinį susitarimą ar sutartį, kuria apibrėžiamos kiekvienos šalies atsakomybės.
  • ICF  profesionalus koučingo specialistas: Tarptautinės koučingo specialistų federacijos profesionalus koučingo specialistas taip pat sutinka praktikoje įgyvendinti Tarptautinės koučingo specialistų federacijos pagrindines kompetencijas ir įsipareigoja veikti pagal  ICF) Etikos kodekso reikalavimus.

Norint tiksliai apibrėžti koučingo proceso metu atliekamus vaidmenis, dažnai būtina nustatyti skirtumą tarp kliento ir rėmėjo. Daugeliu atvejų klientas ir rėmėjas yra tas pats asmuo ir todėl kartu yra vadinami klientu. Siekiant nustatyti vaidmenis, Tarptautinė koučingo specialistų federacija apibrėžia šiuos vaidmenis taip:

  • Klientas: „klientas“ – tai asmuo (-enys), kuris (-ie) yra koučingo paslaugos gavėjas (-ai).
  • Rėmėjas: „rėmėjas“ – tai subjektas (įskaitant jo atstovus), kuris apmoka ir (ar) organizuoja koučingo paslaugų teikimą.

Visais atvejais koučingo paslaugų sutartys ar susitarimai turi aiškiai apibrėžti tiek kliento, tiek rėmėjo, jei jie nėra vienas ir tas pats asmuo, teises, vaidmenį ir atsakomybę.

Antra dalis: ICF (Tarptautinės koučingo specialistų federacijos) etiško elgesio normos

Preambulė: ICF profesionalūs koučingo specialistai siekia, kad jų pačių elgesys teigiamai atspindėtų koučingo specialisto profesiją. Jie gerbia skirtingus požiūrius į koučingą ir pripažįsta, kad jie privalo vadovautis galiojančiais įstatymais ir taisyklėmis.

1 skyrius: Profesinė elgsena bendrais bruožais Kaip koučingo specialistas:

1. Sąmoningai viešai neskelbsiu neteisingų ar klaidinančių pareiškimų apie tai, ką aš siūlau kaip koučingo specialistas, taip pat nedarysiu jokių klaidingų pareiškimų jokiuose raštiškuose dokumentuose apie koučingo profesiją ar savo kvalifikaciją arba Tarptautinę koučingo specialistų federaciją.

2. Aš tiksliai nustatysiu savo koučingo specialisto kvalifikaciją, kompetenciją, išduotus pažymėjimus ir Tarptautinės koučingo specialistų federacijos man suteiktą kvalifikaciją

3. Aš pripažinsiu ir gerbsiu kitų pastangas ir indėlį ir nepristatysiu jų taip tarsi jie būtų mano. Suprantu, kad šios normos pažeidimo atveju man gali prireikti trečiosios šalies teikiamos teisinės gynybos priemonių.

4. Visada sieksiu pripažinti asmeninius klausimus, kurie gali pakenkti, prieštarauti ar trukdyti mano kaip koučingo specialisto darbui ar mano profesiniams koučingo santykiams. Jei to reikalauja faktai ir aplinkybės, nedelsiant sieksiu profesinės pagalbos ir numatysiu, kokių veiksmų būtina imtis, ir ar tinkama sustabdyti ar nutraukti savo koučingo santykį (-ius).

5. Savo elgesį modeliuosiu vadovaujantis Tarptautinės koučingo specialistų federacijos etikos kodeksu visos koučingo mokymų, koučingo konsultavimo (mentorystės) ir koučingo profesinės priežiūros (supervizijos) metu.

6. Tyrimus atliksiu ir ataskaitą apie tai pateiksiu kompetentingai, sąžiningai ir remdamasis pripažintais mokslo standartais ir taikytinais principais. Mano tyrimas bus atliktas turint reikiamą sutikimą ir susijusių asmenų pritarimą, laikantis tokio požiūrio, kuris leistų apsaugoti dalyvius nuo galimos žalos. Tyrimas bus atliekamas nepažeidžiant tyrimo vykdymo šalyje galiojančių įstatymų.

7. Laikysiu, saugosiu ir disponuosiu bet kokiais įrašais, sukurtais mano koučingo veiklos metu, taip, kad būtų užtikrinamas konfidencialumas, apsauga ir privatumas bei galiojantys įstatymai ir susitarimai.

8. Naudosiu Tarptautinės koučingo specialistų federacijos narių kontaktinius duomenis (el. pašto adresus, telefono numerius ir t.t.) tik tokiu būdu ir tiek, kiek tai leidžia Tarptautinė koučingo specialistų federacija.

2 skyrius: Interesų konfliktas

Kaip koučingo specialistas:

9. Sieksiu išvengti interesų konflikto ir galimų interesų konflikto, taip pat atvirai atskleisiu bet kokius tokio pobūdžio konfliktus. Jei tokie konfliktai iškils, pasišalinsiu.

10. Paskelbsiu savo klientui ir jo (jos) rėmėjui apie bet kokią numatomą kompensaciją iš trečiųjų šalių, kurią gali tekti mokėti ar galiu gauti už kliento nukreipimą.

11. Koučingo paslaugas mainais (barteriu) teiksiu už paslaugas, prekes ar kitokį nepiniginį atlygį tik tuo atveju, jei tai nekenks koučingo santykiams.

12. Sąmoningai nemėginsiu pasinaudoti koučingo specialisto ir kliento santykių teikiamais asmeniniais, profesiniais ar pinginiais privalumais ar nauda, išskyrus sutartyje sutarta kompensacijos forma.

3 skyrius: Profesinis elgesys su klientais

Kaip koučingo specialistas:

13. Sąmoningai nesistengsiu klaidinti ir nedarysiu jokių klaidingų pareiškimų apie tai, ką mano klientas ar rėmėjas gaus koučingo proceso metu arba iš manęs kaip koučingo specialisto.

14. Nesuteiksiu savo galimiems klientams ar rėmėjams informacijos ar patarimų, kurie, mano manymu ir įsitikinimu, yra klaidinantys ar klaidingi.

15. Su savo klientais ir rėmėjais turėsiu aiškius susitarimus ir sutartis. Gerbsiu visus susitarimus ir sutartis, sudarytus profesinių koučingo santykių kontekste.

16. Atidžiai paaiškinsiu ir sieksiu užtikrinti, kad iki pirmo susitikimo ar jo metu mano apmokomas klientas ir rėmėjas (-ai) suprastų koučingo pobūdį, konfidencialumo pobūdį ir ribas, finansines nuostatas ir kitas koučingo susitarimo ar sutarties sąlygas.

17. Būsiu atsakingas už aiškių, tinkamų ir kultūros požiūriu delikačių ribų, kurios sąlygoja bet kokį fizinį kontaktą, kuris gali būti tarp manęs ir mano klientų ar rėmėjų, nustatymą.

18. Su savo dabartiniais klientais ar rėmėjais nebūsiu artimas seksualiniu požiūriu.

19. Gerbsiu kliento teisę nutraukti koučingo santykius bet kurioje proceso stadijoje, atsižvelgiant į susitarimo ar sutarties nuostatas. Būsiu pasirengęs suprasti ženklus, parodančius, kad klientas nebegauna jokios naudos iš koučingo santykių.

20. Skatinsiu klientą ar rėmėją siekti pokyčių, jei tikėsiu, kad kitas koučingo specialistas ar kitas šaltinis klientui ar rėmėjui duotų daugiau naudos.

21. Kai būtina ar tinkama, patarsiu savo klientui naudotis kitų profesionalų paslaugomis.

4 skyrius: Konfidencialumas (privatumas)

Kaip koučingo specialistas:

22. Laikysiuos griežčiausio konfidencialumo lygmens visos kliento ir rėmėjo informacijos atžvilgiu. Prieš perduodant informaciją kitam asmeniui bus sudarytas aiškus susitarimas ar sutartis, nebent to nenumato įstatymai.

23. Bus sudarytas aiškus susitarimas, kuriame bus numatyta, kokiu būdu galima keistis informacija, susijusia su koučingu, tarp koučingo specialisto, kliento ir rėmėjo.

24. Veikdamas kaip studentų-koučingo specialistų instruktorius, aš aiškiai apibrėšiu konfidencialumo politikas kartu su savo studentais.

25. Asocijuoti koučingo specialistai ir kiti asmenys, kuriems aš vadovausiu dirbdamas su klientais ir jų rėmėjais už atlyginimą ar savanoriškai, sudarys aiškius susitarimus ar sutartis ir atitinkamai ir tvirtai laikysis Tarptautinės koučingo specialistų federacijos etikos kodekso 2 dalies 4 skyriaus „Konfidencialumas (privatumas)“ normų ir viso Tarptautinės koučingo specialistų federacijos etikos kodekso.

Trečia dalis: Tarptautinės koučingo specialistų federacijos įsipareigojimas dėl etikos normų laikymosi

Kaip Tarptautinės koučingo specialistų federacijos profesionalus koučingo specialistas, pripažįstu ir sutinku gerbti savo etinius ir teisinius įsipareigojimus prieš koučingo procese dalyvaujančius klientus ir rėmėjus, bendradarbius ir plačiąją visuomenę. Pasižadu paklusti Tarptautinės koučingo specialistų federacijos etikos kodeksui ir vadovautis šiomis normomis dirbant su tais, kuriems teiksiu koučingo paslaugas.

Pažeidęs šį įsipareigojimą laikytis etikos normų ar bet kurią Tarptautinės koučingo specialistų federacijos etikos kodekso dalį, sutinku, kad Tarptautinė koučingo specialistų federacija savo nuožiūra laikytų mane atsakingu už tokį pažeidimą. Be to, aš sutinku, kad Tarptautinė koučingo specialistų federacija už bet kokį mano padarytą pažeidimą galėtų taikyti man sankcijas, tokias kaip mano narystės Tarptautinėje koučingo specialistų federacijoje ir (ar) Tarptautinės koučingo specialistų federacijos suteiktos kvalifikacijos praradimas.

Patvirtino Etikos ir standartų komitetas, 2008 m. spalio 30 d.

Patvirtino Tarptautinės koučingo specialistų federacijos Direktorių valdyba, 2008 m. gruodžio 18 d.

(Pateikta iš Tarptautinės koučingo specialistų federacijos tinklapio www.coachfederation.org)