Kompetencijos

Pagrindinės koučingo specialistų kompetencijos pagal ICF strandartus

A Pagrindų apibrėžimas

1.  Profesinės etikos ir standartų laikymasis

2.  Susitarimas dėl koučingo  (kontrakto sudarymas)

B      Abipusis tarpusavio santykių kūrimas

3.  Tarpusavio pasitikėjimu pagrįsto ryšio užmezgimas

4.  Pilnavertis dėmesys koučingo metu

C      Efektyvus bendravimas

5.  Aktyvus klausymas

6.  Puikūs klausinėjimo įgūdžiai

7.  Tiesus, atviras bendravimas

D     Mokymosi proceso palengvinimas ir rezultatų pasiekimas

8.  Įsisąmonijimo skatinimas

9.  Veiksmų modeliavimas

10. Tikslų planavimas ir formavimas

11. Proceso valdymas ir kliento atsakingumo skatinimas

***

A.                 Pagrindų apibrėžimas

1 Profesinės etikos ir standartų laikymasis –

Koučingo etikos ir standartų supratimas bei gebėjimas juos taikyti teisingai visose koučingo situacijose.

(a)  Supranta ir savo elgesiu demonstruoja ICF elgesio standartų (žr. sąrašą) išmanymą

(b)  Supranta visas ICF etikos gaires (žr. sąrašą) ir jų laikosi

(c)  Gali aiškiai įvardinti skirtumą tarp koučingo, konsultavimo, psichoterapijos ir kitų pagalbos teikimo profesijų

(d)  Esant reikalui ir žinodamas, kada reikia, nusiunčia klientą pas kitą profesionalą atsižvelgdamas į prieinamus išteklius.

2 Susitarimas dėl koučingo (kontrakto sudarymas)–

Gebėjimas suprasti, ko reikia konkrečioje koučingo sąveikoje, bei susitarimas su potencialiu ar nauju klientu dėl koučingo proceso bei tarpusavio santykių.

(a)  Supranta ir efektyviai aptaria su klientu koučingo santykių gaires bei konkrečius parametrus (pvz., logistiką, užmokestį, grafiką, jei reikia, kitų asmenų įtraukimą)

(b)  Susitaria dėl to, kas koučingo metu bus priimtina, o kas – ne, kas bus ir kas nebus siūloma, taip pat susitaria dėl kliento ir koučingo specialisto atsakomybės

Nustato, ar parinktas koučingo metodas visapusiškai atitinka potencialaus kliento poreikius

B.                 Abipusis tarpusavio santykių kūrimas

3 Tarpusavio pasitikėjimu pagrįsto ryšio užmezgimas –

Sugebėjimas sukurti saugią, palaikančią aplinką, įgalinančią tarpusavio pagarbą ir pasitikėjimą.

(a)  Rodo nuoširdų susidomėjimą kliento gerove ir ateitimi

(b)  Visada demonstruoja asmeninį dorumą, sąžiningumą bei nuoširdumą

(c)  Siekia aiškių susitarimų ir laikosi žodžio

(d)  Rodo pagarbą kliento jausmams, mokymosi įpročiams, asmenybei

(e)  Nepaliaujamai remia ir skatina naują elgseną ir veiksmus, įskaitant tokius, kuriuose yra rizikos bei baimės dėl nesėkmės elementų

(f)   Prašo kliento leidimo, jei koučingo metu paliečiamos jautrios, naujos sritys

4 Pilnavertis dėmesys koučingo metu –

Gebėjimas visiškai suprasti bei atvirai, lanksčiai ir pasitikint savimi užmegzti spontanišką ryšį su klientu.

(a)  Koučingo proceso metu demonstruoja susidomėjimą ir lankstumą, ,,šoka su klientu esamą akimirką“

(b)  Atsižvelgia į savo intuiciją ir tiki savo vidiniu balsu – „klauso savo vidinio balso“

(c)  Atviras nežinojimui, ir nebijo rizikuoti

(d)  Mato daug būdų dirbti su klientu, ir momentaliai pasirenka patį efektyviausią

(e)  Efektyviai naudoja humorą lengvumo ir energijos atmosferai sukurti

(f)   Užtikrintai keičia požiūrio perspektyvą ir, atliekant veiksmus, eksperimentuoja su naujomis galimybėmis

(g)  Demonstruoja užtikrintumą susidurdamas su stipriomis emocijomis, gali susivaldyti ir nepasiduoti kliento emocijoms

C.                 Efektyvus bendravimas

5 Aktyvus klausymas –

Gebėjimas visiškai sutelkti dėmesį į tai, ką klientas sako ar nesako, siekiant suprasti išsakytų minčių reikšmę kliento troškimų kontekste bei padrąsinti kliento saviraišką.

(a)  Prisitaiko prie kliento ir jo užsakymo, neversdamas kliento prisitaikyti prie paties koučingo specialisto darbotvarkės

(b)  Įsiklauso į kliento rūpesčius, tikslus, vertybes ir įsitikinimus dėl to, kas yra įmanoma, o kas – ne

(c)  Atskiria žodžių, kalbos tono ir kūno kalbos prasmę

(d)  Siekdamas užtikrinti aiškumą ir supratimą,apibendrina, perfrazuoja, atkartoja ir atspindi tai, ką sako klientas

(e)  Skatina, priima, nagrinėja ir sustiprina kliento reiškiamus jausmus, suvokimą, susirūpinimą, įsitikinimus, prielaidas ir t.t.

(f)   Integruoja kliento idėjas ir pasiūlymus, kurie sudaro pagrindą tolesnei eigai

(g)  „Prisikasa prie esmės“ arba suvokia kliento perduodamos žinios esmę ir padeda klientui ją suprasti užuot pasinėręs į ilgus paaiškinančius pasakojimus

(h)  Nepareikšdamas nuomonės ar nesikišdamas leidžia klientui išsisakyti ar „išsiaiškinti“ situaciją tam, kad būtų galima pereiti prie kitų etapų.

6 Puikūs klausinėjimo įgūdžiai  –

Gebėjimas užduoti klausimus, kurie atskleidžia informaciją, suteikiančią didžiausią naudą koučingo santykiams ir klientui

(a)  Užduoda klausimus, rodančius aktyvų klausymą ir kliento supratimą

(b)  Užduoda klausimus, skatinančius atsiskleidimą, įžvalgą, įsipareigojimų prisiėmimą ar veikimą (pvz., tokius, kurie kvestionuoja kliento prielaidas)

(c)  Užduoda atvirus klausimus, užtikrinančius didesnį aiškumą, galimybes ar naują potyrį

(d)  Užduoda klausimus, padedančius klientui judėti savo troškimo link, o ne klausimus, verčiančius klientą teisintis ar žvalgytis atgal.

7 Tiesus, atviras bendravimas –

Gebėjimas efektyviai bendrauti koučingo užsiėmimų metu, vartojant kalbą, darančią didžiausią teigiamą poveikį klientui.

(a)  Pateikia aiškų, gerai suformuluotą ir tiesų grįžtamąjį ryšį

(b)  Performuluoja ir aiškiai reiškia mintis tam, kad padėtų klientui suvokti iš kitos perspektyvos tai, ko jis (ji) nori ar dėl ko abejoja

(c)  Aiškiai išdėsto koučingo tikslus, susitikimo darbotvarkę, naudojamų metodų ar pratimų  tikslus

(d)  Vartoja tinkamą ir kliento atžvilgiu pagarbią kalbą (pvz., neseksistinę, nerasistinę, netechninę, nežargoninę)

(e)  Esmei pabrėžti arba žodiniam vaizdui sukurti naudoja metaforas ir palyginimus.


D. Mokymosi proceso palengvinimas ir rezultatų pasiekimas

8 Įsisąmonijimo skatinimas –

Gebėjimas apibendrinti ir tiksliai įvertinti įvairius informacijos šaltinius bei daryti interpretacijas, padedančias klientui susivokti ir, tokiu būdu pasiekti sutartų rezultatų.

(a)  Pažvelgia už to, kas yra sakoma, įvertindamas kliento interesus, neprisirišdamas prie kliento pateikto apibūdinimo

(b)  Siekdamas – didesnio supratimo, suvokimo ir aiškumo pasitelkia klausinėjimą

(c)  Įvardina klientui jo (jos) rūpesčius, tipinį ar fiksuotą savęs šiame pasaulyje suvokimą, skirtumus tarp faktų ir interpretacijų, neatitikimus tarp minčių, jausmų ir veiksmų

(d)  Padeda klientams patiems atrasti naujas mintis, įsitikinimus, suvokimus, emocijas, nuotaikas ir t.t., sustiprindamas  jų gebėjimą imtis veiksmų ir pasiekti to, kas jiems svarbu

(e)  Perteikia klientams platesnes perspektyvas ir įkvepia juos pasiryžti pasidalinti savo nuomone ir atrasti naujas galimybes imtis veiksmų

(f)   Padeda klientams pamatyti įvairius, tarpusavyje susijusius faktorius, darančius įtaką jiems bei jų elgesiui (pvz., mintims, emocijoms, kūnui, biografijos faktams)

(g)  Reiškia savo pastebėjimus apie klientą taip, kad tai -būtų naudinga ir prasminga klientui

(h)  Identifikuoja pagrindines stipriąsias mokymosi ir augimo puses bei tai, į ką reikia atsižvelgti koučingo metu.

(i)    Prašo kliento skirti paprastus ir reikšmingus klausimus, nuo situacijos priklausantį ir besikartojantį elgesį tada, kai nustatomas neatitikimas tarp to, kas sakoma ir daroma.

9 Veiksmų modeliavimas –

Gebėjimas kartu su klientu sudaryti galimybes tęstiniam mokymuisi koučingo metu ir darbinėse/gyvenimiškose situacijose bei prielaidas imtis naujų veiksmų, kurie pačiu efektyviausiu būdu leis pasiekti sutartų koučingo rezultatų.

(a)  Kartu apsvarsto  ir padeda klientui identifikuoti veiksmus, leidžiančius klientui pademonstruoti naujas žinias, jas pritaikyti praktikoje bei pagilinti

(b)  Padeda klientui sukoncentruoti dėmesį į konkrečius rūpestį keliančius dalykus bei svarbiausias galimybes, siekiant sutartų koučingo tikslų, bei jas sistemingai analizuoti.

(c)  Įtraukia klientą į alternatyvių idėjų ir sprendimų nagrinėjimą, pasirinkimo galimybių vertinimą ir į su tuo susijusių sprendimų priėmimą

(d)  Skatina aktyvų eksperimentavimą ir savęs atradimus, kai klientas nedelsdamas savo gyvenime/darbinėje aplinkoje pritaiko tai, kas buvo aptarta ir išmokta užsiėmimo metu

(e)  Džiaugiasi kliento sėkmėmis ir gebėjimais augti ateityje

(f)   Kvestionuoja kliento prielaidas ir perspektyvas tam, kad išprovokuotų naujas idėjas ir atrastų naujas veiksmų galimybes

(g)  Propaguoja ar atkreipia dėmesį į dalykus, kurie atitinka kliento tikslus, ir bešališkai skatina klientą juos apsvarstyti

(h)  Užsiėmimų metu padeda klientui „padaryti tai dabar“ ir suteikia betarpišką pagalbą

(i)    Skatina peržengti ribas ir priimti iššūkius, tačiau taip pat skatina ir patogų mokymosi tempą.

 

10 Planavimas ir tikslų formavimas –

Gebėjimas kartu su klientu parengti efektyvų koučingo planą bei jo laikytis.

(a)  Su klientu apibendrina surinktą informaciją ir parengia koučingo planą bei tobulėjimo tikslus taip, kad būtų įvertinti rūpesčių keliantys dalykai bei pagrindinės mokymosi ir tobulėjimo sritys

(b)  Parengia planą su rezultatais, kuriuos galima pasiekti, išmatuoti, kurie yra konkretūs ir turi numatytus terminus

(c)  Koreguoja planą, kaip to reikalauja koučingo eiga bei situacijos pokyčiai

(d)  Padeda klientui identifikuoti ir naudotis įvairiais šaltiniais (pvz., knygomis, kitais profesionalais) mokantis

(e)  Identifikuoja ir numato primuosius sėkmės požymius, kurie yra svarbūs klientui.

11 Proceso valdymas ir kliento stasakingumo skatinimas –

Gebėjimas išlaikyti dėmesį ties tuo, kas yra svarbu klientui, paliekant atsakomybę jam už tai, kad  imtųsi veiksmų.

(a)  Aiškiai reikalauja iš kliento veiksmų, kurie priartina klientą prie jo įvardinto tikslo

(b)  Reikalauja įvykdymo iki galo, paklausdamas kliento apie veiksmus, kuriuos šis įsipareigojo padaryti ankstesnio užsiėmimo(ų) metu

(c)  Įvardina klientui, ką jie padarė, nepadarė, išmoko ar sužinojo per laikotarpį nuo ankstesnio užsiėmimo

(d)  Efektyviai parengia, organizuoja ir su klientu peržiūri užsiėmimų metu gautą informaciją

(e)  Stebi kliento raidą tarp užsiėmimų, atkreipdamas dėmesį į koučingo planą ir rezultatus, sutartas veiksmų sekas, naujų užsiėmimų temas

(f)   Sutelkia dėmesį į koučingo planą, tačiau yra pasirengęs pakoreguoti elgesį ir veiksmus, atsižvelgdamas į koučingo eigą bei „kurso pasikeitimus“ tarp užsiėmimų

(g)  Yra pasirengęs lanksčiai judėti, atsižvelgdamas į kliento siekius ir kurdamas kontekstą aptariamai temai bei kliento tikslams.

(h)  Skatina klientų savidiscipliną bei atsakomybę už tai, ką jie sako ar ruošiasi daryti, už planuojamų veiksmų rezultatus arba už konkretų planą, įspraustą į laiko rėmus

(i)    Plėtoja kliento gebėjimus priimti sprendimus, analizuoti svarbiausias problemas ir savarankiškai tobulėti (gauti grįžtamąjį ryšį, nustatyti prioritetus, nusistatyti mokymosi spartą, apgalvoti bei mokytis remiantis patirtimi)

(j)    Pozityviai priekaištauja klientui, kad jis (ji) nesiėmė sutartų veiksmų.