Įvykęs visuotinis asociacijos ICF LITHUANIA narių susirinkimas

2011 m balandžio 28 d. įvyko visuotinis asociacijos ICF LITHUANIA narių susirinkimas. Susirinkime svarstyti 3 svarbūs klausimai, bei pristatyta finansinė atskaitomybė. Dienotvarkėje:

  1. Valdybos narių skaičiaus keitimas. Įstatų keitimas.
  2. Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio bei mokėjimo tvarkos nustatymas.
  3. Naujų valdybos narių rinkimas.
  4. 2010 m. ICF LITHUANIA finansinės atskaitomybės pristatymas.

 

Apie kiekvieną klausimą atskirai. Pasiūliau sumažinti valdybos narių skaičių iki 5 narių. Susijungus 2 organizacijoms turėjome 7 valdybos narius. Mažesnis valdybos narių skaičius leistų būti greitesnei ir lankstesnei organizacijai. Asociacijos vienas iš tikslų yra kurti ir padėti veiklos centrams, projektams, kurie yra decentralizuoti ir vykdomi narių. Valdyba neturėtų būti kliūtis, o būtų lanksti, skatintų bei remtų ir padėtų įgyvendinti narių iniciatyvas. Susirinkime nuspręsta sumažinti valdybos narių skaičių iki 5 ir atitinkamai pakeisti įstatus

Iki šiol galiojo tokie mokesčiai: stojamasis 200 Lt ir metinis narystės 200 Lt. Kai kūrėsi asociacija prieš 3 metus, reikėjo sutvarkyti formalumus (parengti įstatus, samdyti teisininkus, sumokėti už registravimą ir t.t.) ir stojamasis mokestis turėjo prasmę. Dabar gi šis mokestis gali būti kliūtis naujiems nariams. Reikėtų įvertinti ir tarptautinės narystės 195 USD mokestį mokamą ICF Global. Kartu sudėjus ne taip mažai. Be to ICF Global, kurio skyrius esame, neturi stojamojo mokesčio. Susirinkime nuspręsta panaikinti stojamąjį mokestį ir palikti tik 200 Lt metinį narystės. Atkreipiu dėmesį, kad stojamąjį mokestį panaikino nariai, kurie patys tą mokestį sumokėjo.

Kiekvienais metais į valdybą išrenkami 2 nauji valdybos nariai, o 3 lieka iš esamų (iki įstatų pakeitimų buvo atitinkamai 3 ir 4 – iš viso 7). Į valdybos narius pareiškė norą kandidatuoti Andrius Jarašiūnas, Arvydas Augustaitis ir Tomas Misiukonis. Tęsti darbą valdyboje Dainius Baltrušaitis, Lėda Turai-Petrauskienė ir Kęstutis Mikolajūnas. Susirinkime savo kandidatūrą atšaukė Arvydas Augustaitis. Susirinkime išrinkti ir patvirtinti naujos valdybos nariai: Andrius Jarašiūnas,  Dainius Baltrušaitis, Lėda Turai-Petrauskienė, Kęstutis Mikolajūnas, Tomas Misiukonis. Sveikiname!

Direktorė Gitana Mačienė pristatė ir susipažindino su 2010 m. finansinės atskaitomybės rezultatais.

Šiuo metu įstatų pakeitimai patvirtinti pas notarą ir įregistruoti registrų centre.

8675 44224 kestutis@icf.lt